PERTAŞ
Anasayfa İletişim
Doğal Taşlar ve Perlit Madeni - 1980'den Beri
GranitGranit mağmatik kökenli bir kayaçtır. Yani mağmadan farklılaşma yoluyla oluşmuş bir kayaçtır. Granit açık işletme yöntemiyle üretilmektedir. Granit kütlesinin etrafı ekskavatör ile açıldıktan sonra delme patlatma yöntemiyle veya fitil yöntemiyle blok halinde kesilir. Bu bloklar kesim işlemi yapan işletmelere gönderilir.

Granitin belli başlı özellikleri:

  • Çok dayanıklı ve sert olması
  • Kesilip parlatılabilmesi
  • Su emme özelliğinin çok düşük olması
  • Rengi
  • Kimyasallara karşı direncinin olması

JEOLOJİK KAYAÇ OLARAK GRANİT

Granitler açık renkte gra-nüler dokuda kayaçlardrr. Asit karakterdedirler. Kristalleri iri ve hemen hepsi aynı büyüklüktedir. Yavaş soğuma sonucu hepsi gelişme imkânı bulmuşlardır.

Esas minerallerini kuvars, feldspat ve mika teşkil eder. Az miktarda bula-nabilen diğer mineraller amfibol (hornblend) ve piroksenlerdir. Hâkim feldspat tipini ortoklaz cinsi feldspatlar meydana getirir. Bununla beraber plajyoklaz tipi feldspatların hâkim olduğu granitler de vardır. Granitlerde hem biotit (siyah mika) hem de muskovit (beyaz mika) bulunabilir. Her iki mikayı birden ihtiva eden granitlere iki mikalı granit adı verilir.

Grubun yüzey kayacı riyolit'Mr. Bunlar kimyasal ve mineralojik özellikleri bakımından granite benzer. Asit karakterde ve açık renkli kayaçlardır. Çok ince taneli bir dokuya sahiptirler. Genellikle holokristalendirler.

Granitler esasında sert ve dayanıklı kayaclar olmakla beraber bir kısmı çeşitli nedenlerle kimyasal ayrışma ve fiziksel parçalanmaya uğrayarak granit topografyası adı verilen özel yerşekillerinin oluşmasına yol açarlar. Granitlerin dayanıksız olmalarında rol oynayan faktörler şunlandır: biotit ile plajyoklaz tipi feldspatların bolluğu, diyaklazlı veya çatlaklı yapı, iri kristalli oluş.

Bol miktarda biotit ve plajyoklaz tipi feldsp minerali içeren granitler bu minerallerin asitlerden kolay etkilenmeleri ve kimyasal ayrışmaya uğramaları nedeniyle çözülürler.

Granitlerin nisbeten iri kristalli olanları diğerlerine nazaran daha dayanıksızdır. Çünkü iri kiristaller kimyasal ayrışma ve fiziksel parçalanmaya karşı daha büyük bir yüzey teşkil ederler.

Granitler diyaklazlı veya çatlaklı bir yapı gösteriyorlarsa, bu diyaklazlar veya çatlaklar boyunca kayacın derin kısımlarına sokulan aşındırma etmenleri onu parçalar.

Granitlerin ayrışması sonucu, yer yer birbiri üzerinde yer alan irili ufaklı ve köşeleri yuvarlaklaştınlmış bloklardan müteşekkil bir topografya şekli meydana gelir. Zemin granit kumuyla (arena) kaplıdır. Blokların oluşumunda bloklu çözülme ile eksfoliasyon ve dolayısıyle sferoidal çözülmenin (küresel çözülmenin) rolleri vardır. Burada granitler, önce, kınk veya diyaklaz sistemlerine bağlı olarak köşeli bloklara ayrılırlar. Daha sonra bu köşeli bloklar, dıştan içe doğru, bir soğanın kabuklarının soyulmasına benzer şekilde ince tabaklar halinde parçalanırlar (eksfoliasyon olayı) ve sonuçta yuvarlak bloklar haline dönüşürler.